Personuppgiftspolicy

Vad är personuppgifter?

När du kommer i kontakt med Mur & Puts Specialisten i Skåne AB kan du komma att ge information om dig själv, och ditt företag. All information du lämnar till oss kommer inte att utgöra sådan information som omfattas av dataskyddsförordningens bestämmelser (GDPR), men de uppgifter som gör det, behandlar vi i enlighet med både förordningen och vad som av övrigt följer av lag.

Uppgifter du lämnar till oss när du beställer våra tjänster, kontaktar oss via hemsidan, per e-post, brev eller telefon kan vara sådana som exempelvis:

  • Information om dig som person (namn, personnummer, mobilnummer)
  • Kontaktuppgifter till dig eller ditt företag (namn, adress, e-postadress, telefonnummer, din arbetsplats)
  • Betalningsinformation (fakturaadress, referensperson eller annan faktureringsinformation)

 

Personuppgifter som du lämnar till Mur & Puts Specialisten i Skåne AB

När du beställer tjänster av oss samlar vi in information om dig som är nödvändig för att du ska kunna ingå ett avtalsförhållande med oss. Informationen avser namn, personnummer, adress, ev. fastighetsbeteckning/bostadsrättsförening, telefonnummer samt mailadress. Dina personuppgifter kommer inte att användas för några andra ändamål än vad som följer av avtalet med dig, i vilket även kan ingå att söka ROT/RUT-avdrag hos Skatteverket för utförda tjänster varför uppgifterna om dig i samband med ansökan om ROT /RUT kan föras över till myndighet.

När du efterfrågar tjänster av Mur & Puts Specialisten i Skåne AB upprättar vi en offert. Personuppgifter om dig i samband med sådan offertförfrågan lagras enbart under den tid offerten kan göras gällande, och under en månad därutöver (fullgörande av avtal respektive intresseavvägning).

När du ingår avtal med Mur & Puts Specialisten i Skåne AB upprättas en arbetsorder. Personuppgifterna om dig i den här arbetsordern lagras i applikation hos tredje part (Admobile), bland annat för att registrera händelser och detaljer om uppdraget när den beställda tjänsten utförs (intresseavvägning).

Personuppgifter om dig som behövs för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen lagras under 10 år. Personuppgifter som behövs i händelse av reklamation lagras om dig under den allmänna och/eller särskilt avtalade tid reklamation kan göras gällande gentemot Mur & Puts Specialisten i Skåne AB (intresseavvägning).

Personuppgifter om dig som behövs för att vi ska kunna ansöka om ROT och fakturera för våra tjänster lagras i faktureringsprogram hos tredje part (Visma SPCS) (fullgörande av avtal).

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifterna och rättelse eller radering av dessa, eller till begränsning av behandlingen, att invända mot behandlingen samt har rätt till dataportabilitet. Du kan inge klagomål avseende Mur & Puts Specialisten i Skåne AB:s behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndighet (i dagsläget Datainspektionen).

Personuppgiftsansvarig för uppgifterna är: Mur & Puts Specialisten i Skåne AB, 556796-4282, Nygatan 7, 231 70, ANDERSLÖV. Telefon 0732-770115, mail isabelle@muroputs.nu.